Haima Ostrava, z.s.
Klinika dětského lékařství FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava
Chci přispět
Bankovní spojení
88232761 / 0100
Komerční banka

VÍCE INFORMACÍ

Stanovy Haima Ostrava

 

HAIMA Ostrava, z.s.

Stanovy


I. Všeobecná ustanovení

1. Název spolku: HAIMA Ostrava, z. s. (dále jen jako „spolek“)

2. Sídlo spolku: 17. listopadu 1790, 798 52 Ostrava-Poruba,

3. Identifikační číslo spolku: 661 80 864

4. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. L 3540

5. Spolek je právnickou osobou vymezenou zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Svou činnost vykonává v souladu s právními předpisy a těmito stanovami

6. Členové spolku neručí za dluhy spolku

 

II. Účel a cíle spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob. Účelem spolku je poskytování programu podpory a psychosociální pomoci pacientům s poruchou krvetvorby a/nebo závažným akutním i chronickým onemocněním, jejich rodinám a zdravotnickému personálu a poskytování programu a podpory chronický nemocným dětem léčeným na Klinice dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě.

Cílem spolku je:

a) humanizace náročné léčby dětí s poruchou krvetvorby a /nebo závažným akutním i chronickým onemocněním

b) organizace a zajištění rekondičních pobytů pro děti a dospívající s rodiči, ke zlepšení psychické a fyzické kondice dětí, jejich rodičů a sourozenců - usnadnění návratu do běžného života

c) organizace a zdravotnické zajištění krátkodobých rehabilitačních, sportovních či kulturních pobytů v ČR či v zahraničí dětí a rodin s poruchou krvetvorby a / nebo závažným akutním i chronickým onemocněním

d) vydávání edukačních a propagačních materiálů s cílem zlepšit informovanost dětí, rodičů, zdravotnického personálu i širší veřejnosti

e) pomoc rodinám dětí s poruchou krvetvorby a / nebo závažným akutním i chronickým onemocněním, které se ocitly v těžké životní situaci, spolupráce s hospici pro děti a mládež, nákup či zapůjčení zdravotních pomůcek, které nehradí pojišťovna

g) zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem - pořádání přednášek, seminářů, kulturní a vzdělávací akce, relaxační program pro doprovázející rodiče

h) podpora odborného vzdělávání zdravotnických pracovníků pečujících o děti s poruchou krvetvorby a/nebo závažným akutním či chronickým onemocněním, nákup odborné literatury a učebnic

i) organizace a podpora volno-časových aktivit v době hospitalizace-materiální a finanční zabezpečení

j) přímé pořizování přístrojů (zdravotnických, laboratorních, kancelářských apod.), pomůcek a zařízení nebo poskytování dotací k jejich pořízení pro hemato-onkologické oddělení a dalším specializovaným pracovištím, zabývajícím se diagnostikou a léčbou dětských pacientů

k) organizováním či podporou odborných a společenských akcí

 

Naplňování účelu a cílů spolku je dosahováno zejména prostřednictvím:

a) získávání finančních a věcných prostředků prostřednictvím sbírek, darů, iniciací „sponzoringu“ a na základě přijatých projektů v grantovém a dotačním řízení státních, municipálních i soukromých institucí v tuzemsku i v zahraničí; za tímto účelem spolek spolupracuje se společnostmi, nadacemi a jinými právnickými osobami, které mají shodné cíle a zaměření a koordinuje s nimi společné aktivity prostřednictvím dohod, smluv a popř. účastí zástupců spolku v jejich orgánech

b) rozvíjení vzájemné spolupráce rodičů dětí s poruchou krvetvorby či závažným akutním či chronickým onemocněním a zdravotníků a široké veřejnosti přímou působností a také s využitím informací zprostředkovaných sdělovacími prostředky, internetu, apod.

 

III. Členství, práva a povinnosti členů spolku

Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, které splní podmínky pro přijetí za člena. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

2. Čestným členem může být zvolena fyzická osoba, která dovršila 18 let, a projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestného člena volí členská schůze.

3. Člen spolku má právo:


a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit statutární zástupce spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d) podílet se na činnosti spolku.

 

4. Člen spolku má povinnost:

 

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

 

5. Členství ve spolku zaniká:

 

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b) úmrtím člena,

c) zánikem spolku,

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 

6. Seznam členů spolku je neveřejný.

7.Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

IV. Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze,

b) pětičlenný výbor, v jehož čele stojí ředitel spolku

 

 

Čl. VI Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

 

a)      schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)      volí členy výboru a odvolává je,

c)      rozhoduje o výši odměny ředitele spolku a členů spolku za výkon funkce

d)      volí čestného člena spolku

e)      schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

f)       určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

g)      schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

h)      rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

i)        rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

j)        rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

k)      rozhoduje o zániku spolku

 

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

3. Zasedání členské schůze je svolávána ředitelem spolku a v době jeho nepřítomnosti kterýmkoli členem výboru spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Ředitel spolku nebo v době jeho nepřítomnosti kterýkoli člen výboru spolku je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze se zasílá členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději patnáct dní před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí ředitele nebo výboru.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání minimálně 30%  všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, vyjma rozhodnutí o záležitosti, popsané pod bodem 1 a) tohoto článku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

8. V mimořádných případech může osoba oprávněná svolat zasedání povolit hlasování na zasedání orgánu spolku korespondenčním způsobem. O této možnosti informuje v pozvánce osoba oprávněná svolat zasedání orgánu spolku. V takovém případě zašle členům spolku osoba oprávněná svolat zasedání orgánu spolku znění návrhu rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu členů. Přitom postupuje tak, že vyjádření člena obsahující záporné stanovisko na písemný návrh považuje za hlasy proti, souhlasné vyjádření považuje za hlasy pro, abstenci zaznamenává pouze, je-li výslovně uvedena.

9. Hlasovat korespondenčním způsobem na zasedání členské schůze je možno v případě, kdy vyjádření člena dojde osobě oprávněné svolat zasedání orgánu spolku před započetím zasedání. K vyjádření došlému po zahájení zasedání orgánu spolku se nepřihlíží.

10. Rozhodnutí přijaté s využitím korespondenčního hlasování oznámí osoba oprávněná svolat zasedání orgánu spolku všem takto hlasujícím členům bez zbytečného odkladu od jeho přijetí.

 

VII. Výbor

1. Statutárním orgánem spolku je pětičlenný výbor, který je oprávněn spolek zastupovat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého.

2. Výbor je volen členskou schůzí na dobu 4 let a ujímá se zastupování spolku okamžikem volby.

3. Výbor volí ze svého středu ředitele spolku

4. Výbor je povinen způsobem, stanoveným těmito stanovami:

a)      svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,

b)      vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c)      archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

d)      zabezpečovat činnosti spolku v období mezi jednáními členské schůze

e)      zastupování spolek navenek

f)       schvalovat   roční rozpočet

g)      v případě nefunkčnosti revizora zajistit  roční kontroly hospodaření u nezávislého subjektu.

5. Schůzi výboru svolává podle potřeby její ředitel spolku a v jeho nepřítomnosti kterýkoli člen výboru spolku.

6. Schůzi výboru řídí ředitel spolku nebo jiný člen výboru tímto pověřený.

7. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas ředitele spolku.

 

VIII. Revizor

 

Revizor je orgán nezávislý na výboru a je volen na čtyřleté období členskou schůzí, které je za svou činnost odpovědný. Revizor vykonává revize finanční a hospodářské činnosti a dodržování rozpočtu kdykoliv, nejméně pak jednou ročně k závěru roku. Revizor dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.

Revizor podává o výsledcích své činnosti zprávu jednou ročně, vždy nejpozději do 31.3.

Revizor má právo účastnit se jednání výboru a má volný přístup ke všem dokladům v souvislosti s činností spolku.

 

Čl. IX Způsob zastupování spolku

1. Spolek zastupují všichni členové výboru společně nebo ředitel spolku samostatně.

2. Ředitel spolku nebo výbor může pověřit zastupováním Spolku i jiné fyzické nebo právnické osoby na základě plné moci.

 

X. Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1.Záležitosti, neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

2. Tyto stanovy jsou nedílnou součástí zápisu z valné hromady spolku ze dne 15. 9. 2016

 

V Ostravě dne 15. 9. 2016

 

Michaela Češková           _

Ředitelka spolku

Bankovní spojení 88232761 / 0100 Komerční banka

Kontaktujte nás

Michaela Češková
ředitelka

17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba

Tel. 604 145 911
info@haima-ostrava.cz